Uvjeti korištenja

Pristup i korištenje Sutonpress web stranice i drugih Sutonpress online usluga definirano je Uvjetima usluge. U daljnjem tekstu se za Sutonpress, mjestimično, koristi oznaka SP. Molimo Vas da pažljivo pročitate Uvjete usluge jer će otvaranje SP korisničkog računa te korištenje ili pristupanje SP uslugama na bilo koji način, značiti prihvaćanje ovih Uvjeta, što predstavlja obvezujući ugovor između Vas i SP-a. Znači, prihvaćanje SP usluge je izričito uvjetovano Vašim pristankom na dolje navedene Uvjete.

 1. Usluge

  Sutonpress uslugama upravlja Suton d.o.o u čijem su one vlasništvu. SP usluga odnosi se na web stranicu sutonpress koja Vam pruža mogućnost narudžbe i pretplate na razne publikacije u elektronskom i press formatu, kao i online čitanje i/ili isporuku njihovih digitalnih ili press verzija. Korištenje softvera za čitanje elektronskih publikacija podliježe posebnom ugovoru o licenci za predmetni softver između korisnika i Sutonpressa.

 2. Registracija i korisnički račun

  Pojedini dijelovi SP usluga su dostupni samo korisnicima koji su se registrirali i dobili SP lozinku. Registracijom na SP-u potvrđujete da ste navršili 18 godina. Bez odobrenja SP-a ne smijete ustupiti na korištenje Vašu lozinku, e-mail adresu, ili bilo koju drugu informaciju neautoriziranoj osobi (što je neautorizirana osoba?) Prilikom registracije, narudžbe ili kupovanja publikacije od SP-a, obvezujete se pružiti istinite, točne, važeće i potpune osobne podatke, kao i da ćete održavati i promptno ažurirati iste, kako bi bili istiniti, točni, važeći i potpuni. Odgovorni ste za zaštitu i tajnost Vašeg korisničkog računa i korisničke lozinke te za ograničavanje pristupa Vašem računalu. Prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju putem Vašeg korisničkog računa, uključujući odabir i korištenje svih sadržaja i usluga.

 3. Pravila ponašanja korisnika

  SP Usluge možete koristiti samo u zakonite svrhe i u skladu s ovim Uvjetima. SP zadržava pravo odbiti uslugu, zatvoriti korisničke račune ili otkazati narudžbe bez ograničenja – u slučaju bilo kakve aktivnosti od strane pretplatnika koji je, tom aktivnošću, povredio ove Uvjete korištenja ili u slučaju da pretplatnik prekrši zakone Bosne i Hercegovine.

 4. Međunarodno korištenje

  Sutonpress kontrolira, upravlja i administrira SP usluge iz svog ureda u Bosni i Hercegovini. Ako pristupite SP uslugama iz mjesta izvan BiH, obvezni ste pridržavati se svih lokalnih zakona. Suglasni ste da nećete koristiti SP usluge ili putem njih pristupiti publikacijama ili drugim sadržajima koji su zabranjeni u državi u kojoj boravite ili su na bilo koji način zabranjene Zakonom o izvozu, te bilo kojim pravilnikom ili zakonom Bosne i Hercegovine.

 5. Intelektualno vlasništvo

  Svi sadržaji u sklopu SP usluga, kao što su tekst, slike, grafike, logotipi, ikone kao i kompilacija istih te sav softver korišten na ovoj stranici, vlasništvo su SP-a ili nakladnika i zaštićeni su BiH i međunarodnim zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva i autorskog prava, te prava na korištenje. Obvezni ste poštivati sva autorska i intelektualna prava, običaje i druga ograničenja navedena u sadržaju te ne raditi promjene na njemu.

  Sve treće strane koje dobavljaju sadržaj vlasnici su autorskih prava na izvorni sadržaj, uključujući (bez ograničenja) sve publikacije koje su dostavljene ili na drugi način stavljene na raspolaganje korisniku SP Usluga. Ne stječete vlasnička prava preuzimanjem sadržaja zaštićenog autorskim pravima, osim ako to izričito ne dopusti zakoniti vlasnik Publikacije.

  Zabranjeno je izmijeniti, kopirati, objavljivati, prenositi, prikazivati, sudjelovati u prodaji, obavljati poslove temeljem toga ili na bilo koji način komercijalno iskoristiti ili dati trećim osobama sadržaj SP web stranice, Publikacija ili bilo koji dio navedenog, bez izričite dozvole SP-a, nakladnika i vlasnika autorskih prava.

  Ne odobravamo nikakve dozvole na intelektualno vlasništvo SP-a ili vlasnika publikacija.

 6. Odnosi s izdavačima

  Sutonpress je distributer, a ne izdavač publikacija ili drugog sadržaja dobivenih od trećih strana. U skladu s tim, SP nema uredničku kontrolu nad ponuđenim sadržajem. Sva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude i drugi podaci ili sadržaji koji su objavljeni ili dostupni preko izdavača (uključujući i one iz publikacija koje nudi SP) pripadaju dotičnim autorima ili izdavačima, a ne SP-u. Sutonpress ne jamči točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, niti će biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu prouzročenu informacijama dobivenim korištenjem SP usluge.

  SP usluga može sadržavati linkove na druge internet stranice i izvore trećih strana. SP ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu za komunikaciju ili materijale dostupne na tim stranicama. Korištenjem tih linkova, isključivo je korisnik odgovoran za razumijevanje svih odredbi i uvjeta koji se mogu primijeniti kada korisnik posjećuje ili naručuje sadržaj s web stranica treće strane.

 7. Izmjene usluga

  Sutonpress zadržava pravo da u bilo kojem trenutku te s vremena na vrijeme mijenja ili ukida, privremeno ili trajno, usluge ili bilo koji njihov dio sa ili bez prethodne najave. SP neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj drugoj strani za sve promjene, obustave ili isključenje usluge.

 8. Odricanje od jamstva

  Sutonpress usluge i sav sadržaj se dostavljaju u izvornom obliku i prema raspoloživosti i ne pružaju nikakvo jamstvo da će:

  • a) SP Usluge ispuniti Vaše zahtjeve
  • b) SP Usluge biti stalno dostupne bez prekida, na vrijeme, sigurne
  • c) rezultati dobijeni korištenjem SP Usluga biti točni ili pouzdani
  • d) kvaliteta bilo kojeg proizvoda, usluge, podataka ili drugih materijala kupljenih ili dobivenih korištenjem SP Usluga ispuniti Vaša očekivanja.

 9. Internet usluga

  Preuzimate odgovornost za dobivanje i održavanje pouzdane internet veze. SP nije odgovoran za Vašu nemogućnost preuzimanja sadržaja. Bilo koji sadržaj preuzet ili na drugi način dobijen korištenjem SP Usluga koristi se na vlastitu odgovornost i rizik. SP se odriče odgovornosti za sve štete na Vašem računalnom sustavu ili gubitak podataka koji rezultira preuzimanjem takvog materijala.

 10. Ograničenje odgovornosti

  Ni u kojem slučaju Sutonpress neće biti odgovoran, za bilo kakvu posrednu, slučajnu, kaznenu ili naknadnu štetu.

 11. Odšteta

  Obeštetit ćete i štititi od odgovornosti Sutonpress, izdavače i bilo koje pružatelje sadržaja treće strane za pretrpljenu štetu, izdatake i druge troškove, uključujući razumne pravne troškove, koje proizlaze iz vašeg korištenja SP Usluga i koja proizlazi iz povrede ovih Uvjeta ili bilo koje aktivnosti vezane uz Vaš korisnički račun (uključujući i nesavjesno ili pogrešno ponašanje) od Vaše strane.

 12. Nadgledanje usluge

  Sutonpress ima pravo, ali ne i obvezu, nadgledati SP Usluge kako bi utvrdio usklađenost s ovim Uvjetima i svim operativnim pravilima koje je SP postavio i zadovoljiti bilo koji zakon, propis ili uredbu nadležne vlade. U skladu s prethodno navedenim, SP ima pravo ukloniti sadržaj za kojeg je, prema vlastitom nahođenju SP tima, ustanovljeno da je suprotan ovim odredbama ili na drugi način nepoželjan ili u suprotnosti s obvezama vlasnika SP licenci.

 13. Raskid ugovora (pročitajte točku 3)

  I Sutonpress i korisnik mogu raskinuti ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme. Bez ograničenja prethodno navedenog, SP tim može, po vlastitom nahođenju i bez odgovornosti, ukinuti vašu lozinku ili korištenje usluga iz bilo kojeg razloga, ako SP smatra da ste povrijedili ove Uvjete. Korisnik se obvezuje čuvati tajnost korisničke zaporke i korisničkog računa, što uključuje neprenošenje iste trećim osobama u svrhu korištenje SP Usluge. Bilo kakvo dokidanje Vašeg pristupa Uslugama pod bilo kojom odredbom ovih Uvjeta može biti izvršeno bez prethodne najave, a SP može odmah deaktivirati ili izbrisati Vaš korisnički račun i sve povezane informacije.

 14. Zatvaranje korisničkog računa

  Ako u bilo kojem trenutku želite zatvoriti svoj račun, pošaljite e-mail na info@sutonpress.com. Vaši Osobni Podaci bit će uklonjeni iz baze podataka naših aktivnih korisnika, te će biti i zbrisani uz pretpostavku da ste u tijeku sa svim obvezama plaćanja, da Sutonpress ne vjeruje da je potrebno zadržati te informacije zbog bilo kakvog neriješenog pravnog spora te da nema druge pravne obveze za zadržavanje tih podataka. Uzmite u obzir da sve neispunjene pretplate mogu biti otkazane bez povrata, a Vi ćete se morati ponovno registrirati da bi koristili Sutonpress Usluge.

 15. Pravila o Povratu

  Sutonpress timu je iznimno važno zadovoljstvo korisnika. Ukoliko niste zadovoljni razinom SP usluge možete otkazati pretplatu na Sutonpress.com, u bilo kojem trenutku preko kontakt forme za korisnike. SP će omogućiti povrat novca za svu vrijednost svih nedospjelih izdanja na kreditnoj kartici korištenoj za kupnju, umanjenu za manipulativne troškove. Novac za kupovinu jednog primjerka biti će vraćen samo u slučaju da niste mogli preuzeti datoteku s dotičnom publikacijom. U slučaju otkazivanja korisničkog računa, obveza korisnika je da traži povrat sredstava i dogovori se o načinu povrata. Podaci o korisničkom računu čuvaju se 120 dana nakon zatvaranja računa. Ukoliko korisnik u tom roku od zatvaranja korisničkog računa ne podnese zahtjev za povrat sredstava, gubi pravo na povrat sredstava.

 16. Obavijest o Promjenama

  S vremena na vrijeme, SP može promijeniti Pravila Privatnosti da bi bio u tijeku s SP Uslugama. Datum ažuriranja se koristi da vas upozori na nedavne promjene. Ako će promjene u pravilima privatnosti SP izravno utjecati na to kako mi dijelimo vaše Osobne Podatke, SP će Vas obavijestiti stavljanjem obavijesti na naše web stranice i /ili slanjem e-maila dajući vam priliku da se izuzmete od tih promjena. Osim ako Vas SP ne obavijesti na drugi način, SP zbirkom i korištenjem vaših Osobnih Podataka rukovode Pravila Privatnosti na snazi u trenutku kada su Osobni Podaci prikupljeni. Ako ne želite prihvatiti izmijenjene Uvjete, možete odmah otkazati svoju SP pretplatu. Vaš pristup i korištenje SP Usluga nakon tog ažuriranja ili e-mail obavijesti značit će Vaš pristanak na te promjene.

 17. Ostalo

  Ovi Uvjeti, Ugovor o licenci za Sutonpress Reader i druga pravila, smjernice, dozvole i odricanja objavljeni na Sutonpress web stranicama sačinjavaju cijeloviti ugovor između SP-a i Vas (obzirom na Vaše korištenje SP usluga) i zamjenjuju sve prethodne pismene ili usmene ugovore između nas s obzirom na predmet ovoga Ugovora. Za zakonitost ovih Uvjeta i ugovor nadležan je sud u Širokom Brijegu.© Sutonpress - Sva prava pridržana.
refis master visa