Dnevni%20list%2026.6.2017.

Dnevni list 26.6.2017.

Cijena: 1,50 KM

Dnevni%20list%2027.6.2017.

Dnevni list 27.6.2017.

Cijena: 1,50 KM

Dnevni%20list%2028.6.2017.

Dnevni list 28.6.2017.

Cijena: 1,50 KM

Dnevni%20list%2029.6.2017.

Dnevni list 29.6.2017.

Cijena: 1,50 KM

Do%C5%BEivljaji%20Huckleberryja%20Finna%20

Doživljaji Huckleberryja Finna

Mark Twain


"Vi me ne znate ako niste pročitali jednu knjigu pod imenom Doživljaji Toma Sojera; ali to nije važno. Tu knjigu je napisao g. Mark Tven, i on je u njoj ispričao, uglavnom istinu. Ima u njoj stvari koje je on izmislio, ali je uglavnom govorio istinu.

A način na koji se ta knjiga završava jeste ovaj: Tom i ja smo našli novac koji su razbojnici sakrili u pećini, i to nas je obogatilo..."

 

A šta se dalje dešavalo saznat ćete ako pročitate ovu knjigu.
Cijena: 13,00 KM

Do%C5%BEivljaji%20Mi%C5%A1a%20%C5%A0i%C5%A1a%20

Doživljaji Miša Šiša

Ivica Vanja Rorić


Bila tri brata, tri nestašna mišića: najstariji - Šiš, srednji - Iš i najmlađi - Š. U ovoj knjizi opisani su njihovi smiješni i tužni doživljaji i pustolovine.

Knjiga je dostupna u latiničnom i ćiriličnom izdanju i na njemačkom jeziku
Cijena: 13,00 KM

Dr%C5%BEava%20i%20pravo%20

Država i pravo

Duško Vrban


Udž­be­nik obuh­va­ća sva ključ­na pi­ta­nja iz po­dru­čja opće teo­ri­je dr­ža­ve i prava. U prvom di­je­lu ob­ra­đe­ni su te­melj­ni poj­mo­vi dr­ža­ve i de­mo­krat­ska us­tav­na dr­ža­va, a drugi sa­dr­ži uvod u pravo, si­ste­ma­ti­za­ci­ju prava i prav­nu teh­ni­ku i teo­ri­je prava. Autor afir­mi­ra raz­voj dr­ža­ve i prava u kon­tek­stu dru­št­ve­nog i kul­tur­nog raz­vo­ja. Pored prav­no-dog­mat­skog pri­stu­pa, autor ko­ri­sti i po­li­to­lo­ški i so­cio­lo­ški pri­stup. Vri­je­dan do­pri­nos ovoga rada je pre­gled­no iz­la­ga­nje naj­no­vi­jih do­stig­nu­ća prav­ne zna­no­sti kao što su her­me­neu­ti­ka, to­pi­ka, teo­ri­ja ar­gu­men­ta­ci­je i si­stem­ska teo­ri­ja. Po­seb­na je vri­jed­nost udž­be­ni­ka ja­sno­ća iz­la­ga­nja i pre­gled­nost tek­sta. Autor je pre­da­vač Teo­ri­je dr­ža­ve i prava na Prav­nom fa­kul­te­tu “J. J. St­ro­s­sma­yer” u Osi­je­ku.


Cijena: 93,00 KM

Dubrova%C4%8Dka%20trilogija%20

Dubrovačka trilogija

Ivo Vojnović


Triptih Iva Vojnovića nastao u Dubrovniku u periodu od 1895. do 1901. godine, najuspjelije djelo ovog pisca koje govori od padu Dubrovačke Republike, jedna od najljepših i najkvalitetnijih drama hrvatske književnosti uopće, „nenadmašno dramsko djelo kojim bi se ponosila svaka književnost” (Miodrag Ibrović – predgovor „Dubrovačkoj Trilogiji”, Srpska književna zadruga, 1927.)
Ovo djelo predstavlja, kako to sâm pisac kaže, „tri struka: lovorike, pelina i vrijesa” koje polaže na grob svog oca „da u hladu čempresa na Mihajlu ne uvehnu”. To je, najprije, zalazak sunca Slobode, s stupanjem Loristonove vojske u Dubrovnik (prvi dio: Allons enfants!); zatim surovo propadanje gorde vlastele (drugi dio: Suton) i, najzad, na prekretnici, u tami uspomena, posljednji odsjaj nekadašnjeg gospodstva (treći dio: Na taraci).
Cijena: 8,00 KM

Dundo%20Maroje%20

Dundo Maroje

Marin Držić


Dundo Maroje najpoznatija je komedija Marina Držića. Prvi put je prikazana, kako se najčešće navodi, početkom veljače 1551. godine, u sali Velikoga vijeća Dubrovačke republike, od strane Pomet-družine, mada postoje osnovane sumnje u vjerodostojnost ovoga podatka.

Komedija se sastoji od dva prologa ("Dugi Nos, negromant, govori"; "Plemeniti i dobrostivi skupe ...") i pet činova (završetak nije sačuvan). U osnovi ovoga Držićeva djela je sukob (međusobno nerazumijevanje) pripadnika stare i mlade generacije u doba renesanse. Građu za komediju pisac je uzeo iz neposredne stvarnosti ondašnjega Dubrovnika (o čemu svjedoči i njegov iskaz u drugom prologu). Dundo Maroje zapravo je nastavak izgubljene komedije "Pomet" (što se, također navodi u spomenutom prologu). Radnja djela događa se u Rimu, ali glavni su likovi Dubrovčani. ("Žene, para li vam ovo malo mirakulo Rim iz Dubrovnika gledat?", obraća se pisac gledateljicama, nastojeći ih što više zainteresira za svoju kazališnu predstavu.)
Cijena: 10,00 KM

Ekologija%20

Ekologija

Michael Scott


Kako se sunčeva energija pretvorila u čašu mlijeka na tvome stolu! Jesu li leminzi uistinu skloni samoubojstvu? Kako uništenjem biljaka i životinja dovodimo u pitanje i vlastiti opstanak? S oksfordskom knjigom Ekologija krenite na putovanja po staništima i ekosistemima našeg planeta: od vječnog leda i pustinja, kroz tropske kišne šume, do dubina oceana. Ovaj bogato ilustrirani vodič tumači kako biljke i životinje opstaju u osjetljivoj ravnoteži s okolišem. Ovakvo znanje uistinu ne smijete odbiti!
Cijena: 33,00 KM

© Sutonpress - Sva prava pridržana.
refis master visa